విటమిన్ సి

విటమిన్ సి కి ఏమి జరిగింది?

'గ్రాడ్యుయేషన్ (ఫ్రెండ్స్ ఫరెవర్)' తర్వాత నియాన్-హేర్డ్ సాంగ్ స్ట్రెస్ సమర్థవంతంగా అదృశ్యమైంది. ఆమె ఎక్కడికి వెళ్ళింది?