సూప్

ధాన్యపు సూప్?

అయ్యో. తృణధాన్యాల సూప్? తృణధాన్యాలు ఈ మొత్తం సమయం సూప్ అయ్యాయా? యాదృచ్ఛిక న్యూయార్క్ వాసులు, మీరు ఏమి చెబుతారు?