సైన్యం

యు.ఎస్. ఆర్మీ ట్విచ్ ఛానల్ యుద్ధ నేరాల గురించి అడిగినందుకు ప్రజలను నిషేధిస్తోంది

స్ట్రీమ్ సమయంలో, కెమెరాలోని గ్రీన్ బెరెట్ యుఎస్ దురాగతాల గురించి 'ఇంటర్నెట్ కీబోర్డ్ రాక్షసులు' అని అడిగే ప్రేక్షకులను వర్గీకరించి, 'నేను మీ కంటే పెద్దవాడిని' అని అన్నారు.